TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Đăng ký đổi mật khẩu email sinh viên

Vui lòng đăng nhập tài khoản ctt-sis.hust.edu.vn để đăng ký đổi mật khẩu.

Hướng dẫn chi tiết truy cập: Hướng dẫn đăng ký và đổi mật khẩu email Sinh viên